Logopeed annab nõu

Kuidas selgitab logopeed välja lapsed, kes vajavad kõne arengu suuremat toetamist?

Sügisel vestleb logopeed kõigi lastega individuaalselt. Kui lapse kõne areng ei vasta eakohasele normile, siis viib logopeed läbi põhjalikuma uurimise.
Nende tulemuste põhjal koostab ta spetsialisti abi vajavate laste nimekirja ja vajadusel ka ootenimekirja. Oodata tuleb, et mõni laps kõneravi lõpetab ja koht vabaneb.

Kes vajavad logopeedilist abi?

Need lapsed, kelle

  • sõnavara, kõnemõistmise ja grammatilised oskused ei ole eakohaselt arenenud;
  • kõnes esinevad hääliku- ja silbistruktuurivead;
  • kõnes esineb kõnetakistus (kogelus);
  • kõnes puudub mõni häälik või ta hääldab mõnda häälikut valesti;
  • lugemise ja kirjutamise eeloskused ning jutustamise oskused ei ole eakohaselt arenenud.

Kellega asutakse kohe tööle, kes võib oodata?

Valik tehakse kõneprobleemi raskuse ja lapse vanuse järgi. Eelistatud on koolieelikud ja tõsisema kõnepuudega lapsed.

Mida teha, kui lapsevanem leiab, et lapsel oleks vaja logopeedilist abi, aga logopeed hetkel tema lapsega ei tegele?

Kindlasti tuleks logopeediga suhelda, et leida kõiki osapooli rahuldav lahendus.

Kuidas logopeediga kontakti saada?

Kohtumise kokkuleppimiseks võib kirjutada logopeedi e-maili aadressil või külastada tema kabinetti. Samuti võib teate saata rühmaõpetaja kaudu. Lapsevanema initsiatiiv on väga oodatud!

Mida lapsevanem ise saab lapse kõne arendamiseks teha?

Kindlasti leida aega logopeedi poolt antud harjutuste tegemiseks koos lapsega. Anda lapsele rohkem võimalusi temale jõukohase kõne kasutamiseks.
Pöörata tähelepanu ka käeliste oskuste arendamisele.

Millal on põhjust arvata, et lapse kõne areng ei ole eakohane?

Sellele küsimusele vastuse saamiseks soovitame lugeda varajast kõne arengut käsitlevat materjali siit.

Meeldivaid kohtumisi!

Logopeed Ülle Lepisk
ulle.lepisk@elva.ee