Lasteaia kohatasu koosneb lapsevanema poolt kaetava osa määrast ja toidupäeva maksumusest.

Lapse toidupäeva maksumus on 2.50€.
Lapsevanem teatab hiljemalt eelmisel päeval kella 15.00-ks lapse puuduma jäämisest ELIISis, rühma telefonil või e-posti aadressil. Sel juhul märgitakse laps puudujaks ja arvestatakse toidult maha alates järgmisest päevast.
Laste kohal käimise arvestust peab lasteaed elektroonilises keskkonnas ELIIS.

Elva Vallavolikogu poolt on 13.06.2022 vastu võetud määrus “Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“. Antud määruse redaktsioon, mis sätestab järk-järgulise lasteaia kohatasude ühtlustumise, rakendus antud määrusele 01.03.2024.

Määrusega kehtestatakse Elva valla munitsipaallasteaedades ning eralasteaedades ja -hoidudes (edaspidi lasteasutused) Elva valla poolt pakutud kohtadel lasteasutuse kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmisel lapsevanema või eestkostja (edaspidi vanem) poolt kaetava osa määr (edaspidi osalustasu), osalustasu maksmise kord ja osalustasu maksmisest vabastamise tingimused.

Lasteasutuse ametliku suvepuhkuse perioodil, ühe täiskuu eest, osalustasu tasumise kohustust ei ole. Kui vanem soovib ametliku suvepuhkuse perioodil kasutada kohta lasteasutuses, tuleb vanemal esitada vastav avaldus e-keskkonnas Spoku või paberkandjal vallavalitsuse määratud tähtajaks. Vanem, kes on teavitanud vallavalitsust soovist oma last lasteasutuse ametliku suvepuhkuse perioodil hoida lasteasutuses, on kohustatud tasuma osalustasu. Osalustasu tasumise kohustus säilib ka juhul, kui laps lasteasutuses ei viibi. Ametlik suvepuhkuste periood kehtestatakse igal kalendriaastal vallavalitsuse korraldusega. 2024. aastal on suvepuhkuse soovituslikuks perioodiks 1. – 31. juuli.

Elva valla lasteasutuste teeninduspiirkonnad on jaotatud asustusüksuste järgi laias laastus kaheks – Elva linn ja seda ümbritsevad külad ning ülejäänud Elva valla külad ja alevikud. 

Elva valla eesmärk on pakkuda kõikides valla lasteaedades kvaliteetset teenust, see tähendab professionaalset ja motiveeritud personali, kaasaegset õpikeskkonda ning piisavalt vahendeid õppe- ja mängutegevuste läbiviimiseks. Vaatamata sellele, et püüame lasteaia osalustasu tõsta tasapisi, võib see tekitada peredele raskusi. Sellisel juhul soovitame pöörduda valla sotsiaal- ja terviseosakonna poole, kus vaadatakse iga olukorda juhtumipõhiselt. Määrus annab vallavalitsusele erandkorras võimaluse vanema põhjendatud taotluse alusel teatud tähtajaks vabastada vanem osalustasu maksmisest või vähendada osalustasu määra.