Lapse toiduraha katmise toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 20. september 2023

Lapse toiduraha katmise toetuse eesmärk on vähekindlustatud peredele toetuse andmine lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sealhulgas lastehoius), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivale lapsele. Toetusega hüvitatakse üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpilase toidupäeva maksumuse ja riigi poolt eraldatud koolilõuna toetuse vahe.

Lapse toiduraha katmise toetus on sissetulekust sõltuv toetus, mida on õigus saada perekonnal, kelle netosissetulek (perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekust on maha arvatud jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud) ühes kuus on väiksem kui riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordne määr pereliikme kohta.  2023. aastal on toimetulekupiir 200 eurot. Toetusega hüvitatakse lapse toidukulud 50% ulatuses juhul, kui peale eluasemekulude tasumist jääb sissetulek leibkonnaliikme kohta alla kahekordse riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri ja 100 % ulatuses, kui pere on toimetulekutoetuse saaja.

Toetuse taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja vallavalitsusele taotluse koos lisadokumentidega hiljemalt 20. septembriks:

  • elektrooniliselt Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU või
  • täites paberkandjal taotluse, mida saab täita Elva vallavalitsuses või teenuskeskustes.

Perioodi 01.09.2023-31.01.2024 eest toetuse saamiseks teeb Elva Vallavalitsus otsuse hiljemalt 30. septembriks 2023. Toetust ei maksta üldjuhul välja toetuse saajale, vaid kantakse üle teenuse osutaja arvelduskontole.

Taotlusele on vaja lisada perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekute ja perekonna eelmisel kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid (töötasu tõendid, arvelduskonto väljavõte, kommunaalteenuste arve jms).

Erakorralistel juhtudel võetakse taotlusi vastu ka muul ajal.

Täiendav informatsioon on leitav Elva valla veebilehel https://www.elva.ee/lapse-toiduraha-toetus.

Gerda Kiipli-Hiir

sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja